Etický kodex internetové sociální poradny

  1. Internetová poradna umožňuje informační kontakt s klientem a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.
  2. Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.
  3. Internetové poradenství je služba, u které musí být současně a viditelně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou její cíle a poslání.
  4. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, do kdy může klient očekávat odpověď.
  5. Odpověď, nebo jiná internetová reakce internetové poradny není vázána na vytvoření ekonomické=ho nebo jiného spojení s klientem internetové poradny.
  6. Pracovník internetové poradny nesmí používat internetovou poradnu k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských či jiných potřeb.
  7. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.
  8. Aktivita internetové poradny vůči klientovi není dílem jedince, ale je výsledkem spolupráce týmu.

Tento etický kodex byl převzat od České asociace pracovníků linek důvěry a byl schválen na XIII. sněmu ČAPLD dne 28. května 2005 v Liberci.